LAB MEMBERS

(Please replace SHTU with shanghaitech.edu.cn)
 • Bo Sun
  Principal investigator
  sunbo@SHTU
  Since 2015
 • Xia Zhang
  Engineer
  zhangxia@SHTU
  Since 2015
 • Lulu Bi
  Research associate
  bill@SHTU
  Since 2016
 • Teng Wang
  Graduate student
  wangteng1@SHTU
  Since 2017
 • Xinshuo Jia
  Graduate student
  jiaxsh@SHTU
  Since 2017
 • Lijuan Guo
  Graduate student
  guolj@SHTU
  Since 2018
 • Ziting Chen
  Graduate student
  chenzt@SHTU
  Since 2018
 • Yanan Li
  Graduate student
  liyn1@SHTU
  Since 2019
 • Yilin Zhao
  Graduate student
  zhaoyl1@SHTU
  Since 2019
 • Zhiyun Ren
  Graduate student
  renzhy1@SHTU
  Since 2020
 • Wenjun Sun
  Graduate student
  sunwj@SHTU
  Since 2021
 • Yanling Bao
  Graduate student
  baoyl@SHTU
  Since 2021
 • Xiaoxuan Song
  Graduate student
  songxx@SHTU
  Since 2021